Why Catholics Do Not Have Food Restrictions

This is a transcript of the video below.

Bakit walang pinagbabawal na pagkain? Para sa mabungang buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Pork barbecue? Pwede. Dinuguan? Pwede. Shellfish at rabbit? Pwede. Nagtataka ka ba kung bakit walang pinagbabawal na pagkain kung ikaw ay Katoliko? Maraming nasasaad sa bibliya ukol sa mga pinagbabawal na pagkain, nguni’t lahat ng iyan ay isinantabi dahil sa sinabi ng Panginoon:

“Hindi ba ninyo natatalastas na ang lahat nang pumapasok sa tao na galing sa labas ay hindi nakarurumi sa kanya? Kaya ipinahayag Niya na lahat ng pagkain ay malinis.”

Mark 7:18-19

Dahil sa paniniwala natin na si Hesukristo ay Diyos, maaari niyang baguhin ang anumang naituro na bago pa siya dumating sa mundo.

Nguni’t idinagdag ng Panginoong Hesukristo,

“Sapagkat mula sa kaibuturan ng puso ng mga tao lumalabas ang masasamang pag-iisip: mga pagnanakaw, pagpatay sa kapwa, mga kasakiman atpb. Ang lahat ng mga bagay na iyan ay nangagaling sa loob at sila ang nakarurumi sa tao.”

Mark 7:21-23

Dahil dito maaaninag natin ang puso ng tao sa kanyang mga ginagawa. Ano ang nasa puso ng isang taong sumusuporta sa pagpatay lalung lalo na sa mga walang sala, ang nagpapalaganap at gumagamit ng panlilinlang o fake news upang manatili sa pwesto, ang paglimas ng kaban ng bayan lalung lalo na sa Department of Health?

Sa kabilang banda, hinihimok tayo ng Panginoon na tingnan nang malapitan ang ating puso. Mas mahalaga ang respeto at pagmamahal sa kapwang may ibang relihiyon. At kung imbitado sila sa ating mga salu-salo, mas mabuting alalahanin ang ihahain natin na pagkain. Dito sa Ateneo de Davao, hindi na kami naghahain ng putaheng may baboy kapag fiesta o Pasko: upang hindi maasiwa ang mga kapatid naming Muslim. Mas mabuting maramdaman nila na bukas ang ating puso para sa lahat ng tao.

Manalangin tayo: O Diyos, tulungan niyo po kaming linisin ang aming puso sa pamamagitan ng iyong walang maliw na awa at habag. Amen.


Why don’t we have food restrictions? For a fruitful life, join me in another episode of Coffee and Prayer. Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer]

Pork barbecue? You can! Blood stew? Yes, you can! Shellfish and rabbit? Of course, you can! Have you ever wondered why Catholics do not have food restrictions? There are many passages in the bible about forbidden food. However, all those laws have been nullified by what Jesus said,

“Do you not see that whatever goes into a man from outside cannot defile him… (Thus, he declared all foods clean).”

Mark 7: 18-19.

Because Jesus is God, He can change anything that has been taught before He came.

In addition, Jesus said,

“For from within, out of the heart of a person, come evil thoughts, theft, murder, coveting, deceit… All these evil things come from within, and they defile a person.”

Mark 7: 21-23

We therefore can catch a glimpse of the heart of a person from the things that he does. What do you think about the heart of a person who supports extrajudicial killings, the spread of disinformation or fake news to remain in power, and the Commission on Audit’s flagging of the Department of Health’s billions of unutilized funds for the pandemic response.

On the other hand, the Lord challenges us to scrutinize our hearts. Respect for another person’s religion is important. Thus, if we invite them to our celebrations, we can plan our menu considering their food restrictions. Here in Ateneo de Davao University, we do not serve pork during our fiesta and Christmas celebrations so that our Muslim brothers and sisters will not feel alienated. It is better for them to experience that our hearts are open for everyone.

Let us pray. Lord, clean our hearts with your everlasting mercy. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: