Mamatay Ka Muna

Kung palalalimin natin ang ating pagmamasid sa kapaligiran, itinuturo ng ating kalikasan ang isang katotohanang isinaad na rin ni Hesus. Ang lahat ng ating tagumpay at kaligtasan ay sanhi ng iba’t ibang uri ng kamatayan. Wika nga ni Hesus sa sulat ni San Juan: “Tunay na tunay Kong sinasabi sa inyo, na kung ang butilContinue reading “Mamatay Ka Muna”

Rate this: