Liwanag at Dilim

Iisa lamang ang ating basehan sa paghuhusga sa liwanag at dilim: naging malapit ba tayo sa Diyos, o naging mas malayo tayo sa Kanya?

Rate this: