Ang Ating Alaala ang Luklukan ng Diyos

Bakit importanteng alalahanin ang nakaraan? Sabi ni San Agustin, ang ating alaala ang luklukan ng Diyos sa ating pagkatao. Nakikita natin ang galaw ng Diyos sa ating pagbabalik-tanaw. Nasusulyapan natin ang direksyon ng ating buhay kung marunong tayong magnilay sa iba’t ibang pangyayari sa ating nakaraan. Sa ating kabiguan, natututo tayo ng dapat nating gawin.Continue reading “Ang Ating Alaala ang Luklukan ng Diyos”

Rate this:

Maging Tulad ng Damo

May kasabihan tayo na matagal mamatay ang masasamang damo. Totoo nga: mahirap patayin ang damo. Nasunog na ang lahat ng kahoy sa paligid, ngunit paglipas lamang ng ilang araw, damo ang unang tutubo. Sa mababatong lugar na tila walang maaaring lumago, damo ang una mong mararatnan. Ang pinakamalapit sa bukana ng bulkan ay hindi isangContinue reading “Maging Tulad ng Damo”

Rate this:

Abo ng Ating Buhay

Sa Miyerkoles na ang Ash Wednesday o Miyerkoles ng Abo, kung saan gagamitin natin ang abo para sa pagmamarka ng krus sa ating mga noo. Sa pagmamarkang ito magsisimula ang Panahon ng Kuwaresma ng mga Kristiyano. Hinihingi sa panahong ito ang isang mas malalim na pagninilay, pagdarasal at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang palaspas o palmContinue reading “Abo ng Ating Buhay”

Rate this: