Natutuklasan Natin ang Ating Kakaibang Galing sa Bawat Pagsubok.

Ang salitang “Lent” ay hango sa Anglo-Saxon na salitang, “lencten” o spring kung saan umuusbong ulit ang kapaligiran pagkatapos ng winter o tag-lamig. Dahil dito, ang panahon ng Kuwaresma ay ukol sa paglago at pagbabagong-buhay.  May kasabihan na hindi na bumabalik sa dati ang mundo sa bawat pag-ikot ng panahon. Ang paglaki ng isang kahoyContinue reading “Natutuklasan Natin ang Ating Kakaibang Galing sa Bawat Pagsubok.”

Rate this:

Gawing Makahulugan ang pag-aayuno

Isa sa mga gawain sa panahon ng Kuwaresma ang pag-aayuno o fasting, kung saan isang kumpletong pagkain lamang sa isang araw ang pwede; o abstinence, kung saan iniiwasan natin ang anumang uri ng karne, bilang sakripisyo at pakikiisa sa pagpasan ng krus ni Hesus para sa ating kaligtasan.  Nguni’t maaari nating mas gawing makahulugan angContinue reading “Gawing Makahulugan ang pag-aayuno”

Rate this:

Maging Tulad ng Habag ng Diyos

Ang nagbibigay-katangian sa ating sambahayan ay ang karanasan ng pinatawad at binigyan ng bagong buhay. Ang awa ng Diyos sa ating mga makasalanan ang siyang pinagmumulan ng ating buhay. Sa labas man ng ating bahay-dalanginan, sa pang-araw-araw na pamumuhay ay nararapat na nabubuhay tayo’t isinasabuhay ang awa ng Diyos sa pasasalamat at kababaan ng loob.Continue reading “Maging Tulad ng Habag ng Diyos”

Rate this:

Ang Ating Alaala ang Luklukan ng Diyos

Bakit importanteng alalahanin ang nakaraan? Sabi ni San Agustin, ang ating alaala ang luklukan ng Diyos sa ating pagkatao. Nakikita natin ang galaw ng Diyos sa ating pagbabalik-tanaw. Nasusulyapan natin ang direksyon ng ating buhay kung marunong tayong magnilay sa iba’t ibang pangyayari sa ating nakaraan. Sa ating kabiguan, natututo tayo ng dapat nating gawin.Continue reading “Ang Ating Alaala ang Luklukan ng Diyos”

Rate this:

Maging Tulad ng Damo

May kasabihan tayo na matagal mamatay ang masasamang damo. Totoo nga: mahirap patayin ang damo. Nasunog na ang lahat ng kahoy sa paligid, ngunit paglipas lamang ng ilang araw, damo ang unang tutubo. Sa mababatong lugar na tila walang maaaring lumago, damo ang una mong mararatnan. Ang pinakamalapit sa bukana ng bulkan ay hindi isangContinue reading “Maging Tulad ng Damo”

Rate this:

Abo ng Ating Buhay

Sa Miyerkoles na ang Ash Wednesday o Miyerkoles ng Abo, kung saan gagamitin natin ang abo para sa pagmamarka ng krus sa ating mga noo. Sa pagmamarkang ito magsisimula ang Panahon ng Kuwaresma ng mga Kristiyano. Hinihingi sa panahong ito ang isang mas malalim na pagninilay, pagdarasal at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang palaspas o palmContinue reading “Abo ng Ating Buhay”

Rate this:

Bakit Kailangang Magnilaynilay sa Panahon ng Kuwaresma

  Habang papalapit na ang pagtatapos ng maraming mga estudyante at pagsisimula na ng bakasyon, makatulong nawa ang aking kuwento. Nangyari ito noong mga panahon sa Africa. Dala-dala ang maraming gamit ng mga bagong salta sa misyon, pinabilisan ng mga misyonero ang karwahe. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto nang bigla ang lahat. At ayaw ngContinue reading “Bakit Kailangang Magnilaynilay sa Panahon ng Kuwaresma”

Rate this: