Ang Halaga ng Paguulit sa Buhay

Isa sa mga hamon ng mga mag-aaral ang tandaan ang iba’t ibang pinag-aralan. Mahirap sa iba ang pagsasa-ulo ng maraming impormasyon. Halimbawa, ang mga bansa at ang kanyang capital city; ang bawat item sa Periodic Table of Elements; ang buong anatomy ng palaka at ng tao. Paano ba natin matatandaan ang mga ito? Isa saContinue reading “Ang Halaga ng Paguulit sa Buhay”

Rate this: