Ang Pinagmulan ng Alitan ni Mang Berting at Mang Tiago.

May kuwento ako ukol kay Mang Berting at Mang Tiago na magkapitbahay. Isang araw napadaan si Mang Berting sa bahay ni Mang Tiago. May nakita siyang papel na nahulog sa bintana. Naisip niya na dinudumihan ni Mang Tiago ang kanyang bakuran. Kaya, inisip niyang dalhin ang kanyang basurahan at ilagay sa ilalim ng bintana niContinue reading “Ang Pinagmulan ng Alitan ni Mang Berting at Mang Tiago.”

Rate this: