When is generosity enough?

This is a transcript of the video below:

Kailan sapat ang ating ambag para sa Diyos? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Ang halaga ng isang lepton o salaping tanso ay napakaliit. Kaya nang naghulog ang isang balo ng dalawang lepton bilang ambag niya sa Templo, winika ng Panginoong Hesus,

“Ang dukhang balong iyan ay naghulog ng higit sa lahat ng naghulog sa ingatang-yaman. Sapagka’t inihulog niya ang lahat niyang pag-aari, ang buo niyang ikabubuhay.”

Mark 12: 43-44

Sa mata ng Diyos, higit na mahalaga ang sakripisyong iginugol ng tagabigay, kaysa sa laki ng ambag nito. May mga nagbibigay na galing sa kanilang kalabisan, o sa hangad na may benepisyo ito sa kanila, o kaya galing sa pilit at suyo ng ibang tao. Ibig sabihin, hindi kusa ang kanilang pagbibigay. May kasabihin, “Give until it hurts.”

May pagka-walang-bahala ang tunay na pagbubukaspalad. Generosity has a certain recklessness. Hindi na naisip ng dukhang balo ang kaniyang sitwasyon o ang kanyang kinabukasan nang hinulog niya sa koleksyon ng Templo ang tanging natitira para sa kanyang sarili at kinabukasan.

Dahil dito, huwag natin maliitin ang anumang nabibigay nating tulong sa kapwa lalo na kung ito ay kusang ibinibigay nang walang hinihinging kapalit. Higit sa lahat, marami ang nagagawa ng Diyos sa kahit anong ambag natin sa kanya.

Manalangin tayo: O Diyos, mas palaguin mo sa amin ang pagiging bukaspalad upang higit na matugunan namin ang pangangailangan ng bawat isa. Amen.


When is a donation enough? For a fruitful life, join me in another episode of Coffee and Prayer. Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer]

The value of a lepton or the ancient bronze coin is small. So when the poor widow contributed two leptons as a donation to the temple, Jesus said,

“This poor widow put in more than all the other contributors to the treasury. For she, from her poverty, has contributed all she had, her while livelihood.”

Mark 12: 43-44

In the eyes of God, the sacrifice of the giver is more important than the size of the gift. There are people who give from their surplus, or unless they will benefit from it or sometimes contribution must be coaxed out of people. In other words, giving is not willful. There is a saying, “Give until it hurts.”

There is a certain recklessness in generosity. It was as if the widow did not consider her situation or her future when she contributed all that she had to the collection of the temple.

Because of this, we should never look down on whatever we contributed to help others, especially if we gave it without expecting anything in return. Moreover, God can do things with out small contributions to him.

Let us pray. O Lord, cultivate in us a heart of generosity to be able to respond to the needs of others. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: