How To See Clearly

This is a transcript of the video below:

Mulat ka na ba? Para sa mabungang-buhay tayo na po’t magkape’t pandasal.

Nakapagtataka ang tanong ni Hesus kay Bartimeo, ang pulubing bulag,

“Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?”

Mark 10:51

Syempre gusto niyang makakita! Subalit hindi lahat ng bulag gustong makakita. Hindi lahat ng dilat, gising! Marami tayong kilala na nagbubulag-bulagan: ayaw makita ang katotohanan. May kasabihan na masakit ang katotohanan lalo na kung kailangang harapin ang matagal nang dine-deny. Nakakapanlulumo, nakakagalit at nakakahiya ang maraming katotohanan. Kaya ayaw nating tingnan ito, mata sa mata.

Nang tinawag ng Panginoon si Bartimeo, sinabi ng mga alagad sa kanya:

“Lakasan mo ang iyong loob, tinatawag ka Niya.”

Mark 10:49

Kailangan ng tapang ang pagharap sa katotohanang ayaw nating makita. Sabi nila, “the only way out is through.” Walang ibang solusyon sa pagkamulat kundi daanan ang dilim. Kaya kapag masakit, kilalanin ito. Ok lang sabihin na “Nagkamali ako sa kandidatong nadiskubre kong nagpapalaganap ng kasinungalingan. At naniwala naman ako!” Kailangan ng tapang sa pagtanggap ng ating pagkakamali.

Upang maging mulat, kailangan nating maging mapanuri: bago maniwala sa napapanood o nababasa, tanungin ang sarili kung totoo ito o hindi. Manaliksik kung kailangan. Pwedeng i-google din. Nakakamulat ang katotohanan.

Manalangin tayo: O Diyos, liwanagan mo ang aming buhay upang hindi kami manatili sa dilim. Amen.


Are you truly aware of what’s happening around you? For a fruitful life, join me in another episode of “Coffee and Prayer.” Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer]

I wonder about the question of Jesus to Bartimaeus, a blind beggar,

“What do you want me to do for you?”

Mark 10:51

Isn’t it obvious that he would like to see? However, not all those who are blind would like to see. Not all who see are truly awake. There are people who would rather be in the dark than to see the light of the truth. The truth hurts because it makes us confront something which we’ve been in denial. It can make us feel dejected, angry, and ashamed. That is why we do not want to face the truth squarely.

When Jesus called Bartimaeus, the disciples said to him,

“Take courage, he is calling you.”

Mark 10:49

It will take courage to face the truth which we do not want to see. We have heard this expression, “the only way out is through.” There is no other way for enlightenment, but to go through the darkness. When it hurts, acknowledge it. It is ok to say, “I regret supporting the candidate who has been spreading fake news. And worse, I believed him!” We need courage to accept the truth. 

In order to be aware, we need to be discerning. Before believing in what we see and read, ask yourself if it is true or not. Don’t be afraid to research. Or at the very least, google it. Discovering the truth enlightens us.

Let us pray. Lord, light our lives so as not to remain in darkness. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: