How to be great

This is a transcript of the video below.

Nais mo bang maging dakila? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Palaisipan sa mga alagad ng Panginoon ang katanungang, “Sino ang pinakadakila sa lahat?” Wika ni Hesus, “ang sinuman na ibig maging dakila ay maging lingkod ninyo, dahil ang Anak ng Tao ay hindi naparito upang paglingkuran kundi upang maglingkod.” Napakamahalaga ang “Ano ang maitutulong ko sa kanila?” at hindi ang “Ano ang maiaambag nila sa akin.” Tim Fargo said,

“Leadership is service, not position.”

Tim Fargo

Upang pumanig sa pananaw ni Hesus, meron dapat tayong gawin. Sa halip na mangibabaw sa lahat, simulang makinig. Sa halip na isulong ang ating ambisyon, unahin muna natin ang kapakanan ng iba. Sa halip na igiit ang ating pamamaraan, subukan nating alamin ang pamamaraan ng iba. Nakakatulong ito sa akin lalo na kapag may pagtitipon, at pwede rin sa online: kausapin ang mga makakasalamuha mo, at pagkatapos, isulat ang iyong naalala. Huwag kakalimutan ang pangalan ng nakilala. 

Wika ni Og Mandino, isang manunulat,

“Always render more and better service than is expected of you, no matter what your task may be.”

Og Mandino

Ang pinakamataas na parangal sa isang tao ay ang pagkilala sa kanilang ambag sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo: O Diyos, nawa ang pagkadakila namin ay ayon sa iyong halimbawa ng pagpapakumbaba at paglilingkod sa kapwa. Amen.


How to be great? For a fruitful life, join me in another episode of Coffee and Prayer. Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer].

Among the disciples there was a controversy: Who was the greatest? Jesus answered,

“Whoever wants to be great will be your servant… just as the Son of Man did not come to be served, but to serve.”

Mark 10: 43-45

This question is more important, “How can I be of service to you?” than, “What service can you give me?” Tim Fargo said, “Leadership is service, not position.”

To develop a habit of service like Jesus, instead of dominating people, we can start listening to them. Instead of having ambition for ourselves, we start think about people’s welfare. Instead of insisting our way of doing things, we consider other people’s ways. This helps me. In a gathering, learn to circulate. Talk to people. After the event, write about your encounters. Remember their names.

“Always render more and better service than is expected of you, no matter what your task may be.”

Og Mandino

The highest honor given a person is the recognition of one’s contribution to the betterment of society.

Let us pray. O Lord, may our greatness be patterned according to your humility and service. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: