Why letting go is hard and what you can do

This is a transcript of the video below.

Bakit mahirap maglet go? Para sa mabungang buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Tinanong ng isang mayamang binatilyo ang Panginoon, “Ano ang dapat kong gawin upang matamo ang buhay na walang hanggan?” Wika ni Hesus, “Ipagbili mo ang iyong pag-aari at sumunod ka sa akin.” Nguni’t ipinagdamdam niya ito dahil marami siyang pag-aari.

Mark 10: 17 and 21

Ang ating ari-arian ay hindi lang materyal. Ito rin ang nakamtang parte ng ating pagkakakilanlan tulad ng ating mga propesyon, narating na estado sa buhay at mga ugnayang buong puso nating binuo’t pinalago. Nakakatakot nga naman ang anumang pagbabago. Iiwanan mo ang komportable at nakasanayan. Mas lalong mahirap kung mababa ang tingin mo sa sarili, kung hindi ka naniniwala na kaya mong abutin ang iyong pangarap gamit lamang ang iyong tiyaga at galing. Higit sa lahat, mas lalong mahirap dahil proseso ito sa buhay na nangangailangan ng oras.

Masdan natin ang ating mga sinasabi. Totoo bang nangyayari ito, hindi ako makapaniwala? Naging mabuting tao naman ako, binigay ko naman ang lahat, bakit ako pa ang iniwanan? Pagkatapos, lalabas ang galit mo sa sarili, sa ibang tao, sa pangyayari at sa mundo. Lilitaw ang mga “what ifs?” Paano kung mali ako? Wala na talaga akong magagawa at ipapasa-Diyos ko na ito. Higit sa lahat, darating ang oras na matatanggap mo rin ang mga pangyayari. Posible ang maglet-go. Nothing is impossible with God.

Manalangin tayo: O Diyos bigyan mo kami ng lakas na pakawalan na namin ang hindi tama sa maka-Kristiyanong pamumuhay. Amen.


Why letting go is hard. For a fruitful life, join me in another episode of “Coffee and Prayer.” Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer]

A rich young man asked Jesus, “What must I do to inherit eternal life?” (Mark 10:17). Jesus said, “Sell what you have; and come, follow me.” But at that saying, his countenance fell because he had great possessions.

Mark 10:17 and 21

Our possessions are not just material. Many of them have been part of our identity, such as our profession, our status, and the relationships we built and nurtured. Change is scary. You must leave behind what is comfortable. It is harder if you have low self-esteem, if you can’t believe that you can achieve your dream with your grit and talent. Letting go is hardest because it is a process.

Observe what we say in each stage. “Is this happening? I can’t believe it.” “I have been a good person; I gave everything, but why was I left behind?” And then, you become angry at yourself, others, circumstance, and the world. The “what ifs” then come: “What if I’m wrong?” “I feel lost and helpless; I will just offer it to God.” But finally, we will come to a point of acceptance and the creation of a new reality. It is possible to let go. Nothing is impossible with God.

Let us pray: O Lord, grant us strength that we may free ourselves from those that are not in conformity with Christian living. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: