Teachers, are you tired?

This is a transcript of the video below.

Happy teacher’s month po sa lahat ng mga bayaning mga guro natin! Kaya, alagaan ang ating mga guro. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Nakakapagod sa mga guro, estudyante’t magulang ang epekto ng pandemiya. At marami sa ating mga guro ay tunay na mga bayani: mataas ang hangaring ibigay ang lahat matuto lamang ang kanilang mga mag-aaral.

Nguni’t may hangganan ang isang mala-superhero na puso. Natatandaan na nagpapahinga din ang Panginoon pagkatapos niyang magturo.

Luke 8:23

Bilang guro, tandaan na mahalagang gawing simple ang lahat. Maaaring gusto nating ibuhos ang lahat lahat, nguni’t dahil sa mga limitasyong dala ng pandemiya, kailangang ituro lamang ang sapat na kaalaman. Less is more, simple is better. Focus on the learning objectives.

Hindi lahat ng apps, kailangan. Choose the educational technology that will support you. Walang makakatalo sa tulungan ng kapwa guro sa paggawa ng learning plans, pagbabahagi ng iba’t ibang teaching resources. Sa bayanihan, gumagaan ang ating mga pasanin.

Huwag kalimutan na may hangganan ang iyong pagtatrabaho. You are not on-call, even though you are working from home. Set your boundaries. Maging halimbawa ng tamang pag-aalaga sa sarili. Maaaring maka-apekto sa ating mga tinuturuan ang ating kalagayang emosyonal.

Manalangin tayo: O Diyos, basbasan ang ating mga guro ng iyong biyaya, nang ang iyong tinuro sa amin ay maitanim sa puso’t isipan ng aming mag-aaral. Amen.


Happy teacher’s month to all our heroic teachers. Let’s take good care of them. For a fruitful life, join me in another episode of Coffee and Prayer.

Teachers, students and parents are exhausted as the result of the pandemic. Many of our teachers are heroes: they desire to give their best for the sake of their students.

However, there are limitations to their superhero hearts. We remember that even the Lord Jesus slept at the helm of the boat after teaching.

Luke 8:23

It is important for us teachers to keep everything simple. We may want to give more than what is asked of us, but with the restrictions of the pandemic, we need to teach what is enough. Less is more, simple is better. Focus on the learning objectives.

We don’t need to learn all apps. Choose the educational technology that will support us. Nothing beats collaboration between teachers in creating the lesson plans and sharing of teaching resources. In helping each other, the burden of online teaching is taken off our backs.

Do not forget that there are work boundaries. We are not on-call, though we are working from home. Set our boundaries. Be an exemplar of self-care. Our emotional state can affect our students.

Let us pray. O Lord, bless us, teachers with the graces we need so that we will be able to impart on our students what you taught us. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: