Magkaisa sa iisang layunin; mapanlikha sa pamamaraan

This is a transcript of the video below.

Magkaisa sa iisang layunin; mapanlikha sa pamamaraan. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Habang umiinit na ang usaping eleksiyon, kakalat nang mas matindi ang mga fake news at dahil diyan, ang pagkakaiba ng opinyon natin ay mas lalong iigting depende sa algorithm ng ating Facebook, Youtube at Twitter account. Wika ni Hesus:

“Ang hindi natin kalaban ay kasama natin.”

Mark 9:40

Maaari tayong magkaroon ng iba’t ibang pananaw, nguni’t kung iisa ang ating layuning mapabuti ang ating bansa, hindi tayo magkalaban kundi magkakampi. Iba’t iba ang paraan tungo sa Diyos.

Sulat ni Miguel de Cervantes, “Many are the roads by which God carries his own to heaven.” Maaaring magkaiba tayo sa paraan, ngunit nagkakasundo tayo, halimbawa, sa halaga ng buhay na ibinigay ng Diyos.  Nagkakasundo tayo na hindi tayo sasang-ayon sa tahasang pagpatay sa walang kalaban-laban, sa pangungurakot at pagsasamantala ng pondo na inilaan para sa mga biktima ng Covid. Marami pa sana tayong buhay na nailigtas kung nagamit ito nang maayos.

Magkakampi sana tayo sa iisang layuning protektahan ang buhay. Hindi natin lalaitin ang iba’t ibang pamamaraan ng pagtulong sa pandemiya tulad ng shuttle services para sa frontliners, swab tests mobiles, o teleconsultations upang matulungan ang apektado ng pandemiya. Magparehistro upang mabago natin ang ating bansa.

Manalangin tayo: O Diyos, magkaisa nawa kami sa pagpapahalaga sa buhay ng tao, at piliin ang kandidatong may tunay na pagmamahal sa mamamayan. Amen.


One goal; various creative ways. For a fruitful life, join me in another episode of “Coffee and Prayer”. Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer]

As the race towards the elections intensifies, the spread of fake news escalates. Thus the differences in opinion will widen depending on the algorithm of Facebook, Youtube and Twitter. Jesus said,

“He who is not against us is for us” (Mark 9:40).

Mark 9:40

It’s possible that we differ in perspectives, but if we have one goal for the good of our country, then, we are not enemies but allies. There are different ways to God.

Miguel de Cervantes wrote, “Many are the roads by which God carries his own to heaven.” We may disagree in the ways we do things, but we can agree, for example, in the foundational value of our God-given life. We can be allies in protesting murders of the defenseless, the corruption and unscrupulous use of funds meant for Covid victims. We could have saved lives if the funds were used for its purpose. 

If we are one in the protection of human lives, we will not criticize various initiatives that helps those infected in the pandemic such as shuttle services for front liners, swab test mobile units, and teleconsultations. So, register to vote so that we can change towards what is good for our country.

Let us pray. Lord, may we be one in choosing life; may we choose the candidates who authentically loves us. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: