On Mark 9,32: Don’t be afraid to ask

This is a transcription of the video below.

Huwag matakot magtanong. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Ano ang iyong paboritong punctuation mark? Period, comma, exclamation point, o question mark? Ako: walang iba kundi ang question mark. Nang ibinahagi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulos na ipagkakanulo siya sa kamay ng mga taong papatay sa kanya, at pagkatapos, mabubuhay sa pangatlong araw, sulat ni San Marcos,

“Hindi nila ito naunawaan, at natakot namang magtanong sa Kaniya.”

Mark 9:32

Ngunit, mahalaga ang magtanong. Nauunawaan ko na mahirap magtanong dahil ayaw nating magmukhang tanga, o baka may mga mauungkat na hindi maganda. Subali’t, upang maliwanagan, kailangang linawin ang hindi maintindihan sa pamamagitan ng pagtatanong. May kasabihan,

“Civilization is wrought by the question mark.”

Umuusad ang agham dahil marami pang kailangang unawain. Umuunlad ang teknolohiya dahil patuloy ang tanong: “Paano ba natin gawing madali ang ating buhay?” May katuturan ang Theology, dahil marami pa tayong tanong ukol sa Diyos.

Kaya huwag matakot magtanong. Upang magkaroon ng inspirasyon sa ating mga ginagawa, ayon kay Simon Sinek, “Start with Why?” Kailangan ding tanggapin na hindi lahat ng tanong may sagot tulad ng “Bakit namatay nang maaga ang tatay ko?” Minsan, ang sagot ay isa pang tanong. At meron ding hindi mo inaasahan, tulad ng negative result sa isang science experiment.

Kung ikaw ay isang alagad, ano ang itatanong mo kay Kristo?

Manalangin tayo: O Diyos, liwanagan mo ang aming puso’t isipan upang ang aming gawain ay ayon sa tamang paguunawa sa Iyong turo. Amen.


Don’t be afraid to ask. For a fruitful life, join me in another episode of Coffee and Prayer.

What is your favorite punctuation mark? Is it a period, a comma, an exclamation point, or a question mark? Mine is the question mark. When Jesus predicted his death and resurrection on the third day, Mark, wrote, “but they did not understand the saying, and they were afraid to ask Him.” (Mark 9:32)

But it is important to ask a question. I understand that it is difficult to ask because we do not want to appear stupid, or we are afraid to open a bag of worms. However, to understand, we need to be clarified with things we cannot comprehend. There is a quote that says,

“Civilization is wrought by the question mark.”

Science progresses because there are still mysteries to be solved. Technology advances because we continually ask, “How can we make our lives easier?” Theology has meaning because we have questions about God.

Thus, do not be afraid to ask. To be inspired in the things that we do, Simon Sinek, wrote, “Start with Why?” But we must accept that not all questions have answers, like “Why did my dad die early?” Sometimes the question leads to more questions. And some answers are unexpected like the negative result of a science experiment.

If you were one of the disciples, what would you ask Jesus?

Let us pray. Lord, enlighten our minds and hearts so all of thoughts and actions are all according to the right understanding of your will. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: