Care for Healthcare Workers

This is a transcription of the video below.

Alagaan ang isinasalang ang buhay para sa atin. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Ang delta variant ng Corona virus ay laganap na sa buong Pilipinas. Ang tanging nasa gitna ng pagsasagupa nito ay ang ating mga health care workers at frontliners. Araw-araw nilang sinasalang ang kanilang buhay para sa mga nagkakasakit at nagaagaw-buhay. Hinaharap din nila ang posibilidad na mahawa at mamatay din. Hindi madali ito para sa kanila.

Isang mahalagang bokasyon at paglilingkod ang kanilang trabaho. Kaya sang-ayon ako sa hinihingi nilang sahod at pamamahinga.

Hindi lang ito ukol sa hanap-buhay kundi para sa kalakasang kinakailangan sa pakikibaka. Hindi sila pwedeng manghina sa katawan at kalooban.

Wika ng Panginoon Hesus:

“Ang sinumang ibig sumunod sa akin ay itakwil ang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.”

Mark 8:34

Hindi ba’t ang pagsasalang ng sarili sa ospital alang-alang sa atin ay isang pagtatakwil at pagpapasan ng kanilang krus at ng krus ng ibang apektado ng Corona virus? Kaya mahalagang magpabakuna bilang tulong na rin sa ating mga frontliners. Ipagdasal natin sila araw-araw kasama ang paalala ng health protocols, ang tamang pag-iwas sa sakit.

Manalangin tayo: O Diyos, nagmamakaawa kami sa iyo. Iligtas mo kami sa panganib. Amen.


Care for those who give their lives for us. For a fruitful life, join me in another episode of Coffee and Prayer. Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer]

The delta variant of the Corona virus has spread throughout the Philippines. At the center of this pandemic are various health care workers and frontliners. Every day, they give their lives for those who are sick and at the brink of dying. They also face the possibility of transmission and thus of dying from the virus. This is not easy for them.

Their work is a very important service and vocation. That is why I agree in their bid for an increase in salary and a time for rest.

These pleas are not just about work, but they are necessary in the work. They cannot be physically and emotional weak.

The Lord Jesus said,

“Whoever wishes to follow me, must first deny himself, take up his cross and follow him.”

Mark 8:34

Isn’t it proof that healthcare workers and frontliners have given their lives for others? They also have carried their crosses and those of others affected by the Corona virus. Therefore, it is important to be vaccinated to also help our frontliners. Let us pray for them daily and constantly reminding ourselves to keep health protocols, the right way to avoid infection.

Let us pray: O Lord, we beg you to save us from danger. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: