How to listen

This is a transcript of the video below.

Paano makinig? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Nang inilapit sa Panginoong Hesus ang isang pipi at bingi,

“Inilayo Niya ito sa karamihan, ipinasok ang kanyang daliri sa tainga at tumingala siya sa langit. Wika Niya, ‘Eph’phatha’ na ang ibig sabihin ay ‘Mabuksan.’ At nabuksan ang kanyang tainga at siya’y nakapagsalita.”

Mark 7:33-35

Ang pagkabingi ay hindi lang sa mga may kapansanan sa tainga. May mga bagay na hindi natin pinapakinggan. Ang payo ng ating mga magulang. Ang tinuturo ng mga gurong hindi natin paborito. Ang negative feedback ukol sa ating mga nagawang pagkakamali. Madalas nagbibingi-bingihan tayo sa mga bagay na masakit o nanghahamon sa ating pinaniniwalaan. Nguni’t ang susi upang matamo ang kapayapaan ay ang pakikinig.

Upang pakinggan, kailangan nating maging mahusay na tagapakinig.

Huwag muna tayong magsalita. Ituon ang buo nating pag-iisip sa nagsasalita. Kung may hindi natin naintindihan, magtanong. Pagkatapos, ibuod ang sinasabi gamit ang kanilang salita. Nakakatulong din ang pagtango o pagpansin sa kanilang nararamdaman. Kusang nabubuksan ang ating puso’t pag-iisip kapag taos-puso tayong interesado sa taong pinapakinggan.

Manalangin tayo: O Diyos, buksan ang aming mga tainga sa lahat ng tao, upang sila ay mapahalagahan. Amen.


Learn how to listen. For a fruitful life, join me in another episode of “Coffee and Prayer.” Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer]

They brought to Jesus a man who was deaf and had a speech impediment.

“And taking him aside from the multitude privately, he put his fingers into his ears… and looking up to heaven, he sighed, and said to him, ‘Eph’phatha,’ that is, ‘Be opened.’ And his ears were opened… and he spoke plainly.”

Mark 7:33-35

Deafness does not refer only to the hearing-impaired. It may refer to us who refuse to lend an ear to the advice of our parents; the lessons from a teacher you don’t like; or the negative feedback about the wrong you have done. We often do not pay attention to those that hurt or challenge our beliefs. However, the key to peace is listening.

For us to be listened to, we must be a good listener.

Do not speak first. Focus on being interested on the person. Give your full attention. If you don’t understand, ask questions. Then summarize or paraphrase what they said using their own words. Show you’re listening with a nod or an affirmative sound. Validate their emotions. Our hearts and minds usually open when people are genuinely interested in us.

Let us pray: O Lord, keep our ears open to everyone to show them that they’re worth our attention. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: