How do we become competent?

This is a transcript of the video below.

Paano maging kasinggaling ng iba? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Kakatapos lamang ng Olympics sa Japan at natamo natin ang pinakamaraming medalya sa kasaysayan ng Pilipinas. Meron tayong ginto galing kay Hidilyn Diaz, pilak ang pinagkaloob nina Nesthy Petecio at Carlo Paalam, at tanso naman ang ibinigay ni Eumir Marcial. Kasama ang iba pang magagaling na atleta ng ating bansa, pinakita nila sa atin ang maaari nating marating upang maabot ang pinakamatayog na pangarap. Nguni’t ang daan tungo sa pangarap na ito ay hindi madali at punung-puno ng kabiguan. Sa halip na maging balakid ang kawalang-suportang galing sa gobyerno, at ang hirap ng pag-ensayo dala ng pandemiya, naging hamon ang sitwasyon sa kanilang buhay.

Unang una, mag-ensayo araw-araw. Hindi nila pinagpapaliban sa ibang araw ang dapat nilang gawin, kahit ano pa ang kanilang nararamdaman, ano pa man ang sitwasyon, o gaano kahirap ang hamon ng kompetisyon.

Laging isipin kung paano maging mas mahusay. Hindi sila tumitigil sa naabot na nilang tagumpay, patuloy nilang pinag-aaralan, pinagpapalago, at pinagbubutihan ang kanilang talento at kahusayan. Hindi nila kinakalimutan ang dahilan at para kanino ang kanilang ginagawa.

Tapusin ang anumang sinimulan. Ang kahusayan ay isang desisyon; hindi ito nagaganap nang isang iglap o dahil minana sa magulang. Wika ni Willa Foster:

“Quality is never an accident; it is always a result of high intentionality, sincere effort, intelligent direction and skillful execution.”

Willa Foster

Tuparin ang gawain higit pa sa inaasahan. Ito ang magis: gawing mas mahusay ang lahat ng bagay.

Higit sa lahat, magbigay ng inspirasyon sa iba. Ipinakita nila ang kanilang pananampalataya, pasasalamat at paghahandog ng tagumpay sa Diyos. Hindi lang sila magaling, nagiging halimbawa sila sa iba. 

Manalangin tayo:

O Diyos, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang maging mahusay kaming iyong tagapaglingkod. Amen.


How do we become competent? For a fruitful life, join me for another episode of “Coffee and Prayer.”

The Tokyo Olympics has just ended, and we achieved the most number of Olympic medals in Philippine History. Hidilyn Diaz won gold. Nesthy Petecio and Carlo Paalam won silver, and Eumir Marcial got bronze. With other Philippine athletes, they showed us the possibilities to achieve our loftiest dreams. However, the road to their dreams was not easy and wrought with failures. Despite the absence of support from the government and the difficulties to practice in the pandemic, they faced their life’s challenges squarely.

First, practice every day. They never procrastinate—no matter how they feel, what kind of circumstances they face, or how difficult they expect the game to be.

Keep improving. Highly competent people continually search for ways to keep learning, growing and improving. They do that by never losing sight of their whys and for whom they do what they do.

Follow through. High level performance is a choice, an act of the will. It does not happen automatically or by inheritance. Willa Foster said:

“Quality is never an accident; it is always a result of high intentionality, sincere effort, intelligent direction and skillful execution.”  

Willa foster

Accomplish more than expected. This is magis: do everything excellently.

Finally, inspire others. Our athletes showed their faith and gratitude and even offered their success to God. They are not just competent, but they are good examples to others.

Let us pray. Lord, grant us the courage to better serve you. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: