Why is a Discerned Vote Important?

This is a transcript of the video below:

Bakit mahalaga ang mapanuring pagboto? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Dahil papalapit na ang eleksiyon, lumalabis na ang ads, surveys at balita ukol sa pulitika at namumulitika, kahit nasa gitna ng pandemiya. Marami ang nagsasabing, “Wala namang magbabago, bakit ako buboto?” o kaya nagdadalawang-isip magparehistro. Nguni’t kung totoong mahalaga sa atin ang ating bansa at ang ating kinabukasan, kailangan nating bigyang halaga ang pagiging mapanuri sa pagboboto.

Bakit? Lantad na ang dayaan. Ginawang normal na ang dating kinamumuhian tulad ng extrajudicial killings, pagpapalaganap ng fake news, pagpapabaya sa pandemiya. Nguni’t tanungin natin ang isa’t isa: Ok lang bang magsinungaling ang ating mga niluklok na sumusweldo galing sa buwis, na ating pinagpawisan? Kaya sa halip na tanungin kung sino ang gusto mong maging pinuno, mas kilatisin muna kung ano ang ating batayan para sa pangangasiwa.

Alam nating mapupunta tayo sa kangkungan kung hindi magbabago ang ating kalagayan. Kaya kailangan nating hilingin ang katapatan at integridad sa ating mga pinuno.

May pagkakaisa ba ang kanilang sinasabi at ginagawa? Kailangang itaas ang antas ng pinagbabatayan natin para sa pagboto sa ating mga mamumuno. Samakatuwid, kung gusto mo ang pangangasiwa na may integridad, huwag magtiwala sa sinungaling. Maaari nating baguhin ang ating buhay sa pagboboto.

Manalangin tayo: O Diyos, liwanagan mo kami upang ihalal natin ang pinunong may labis na pagmamahal sa iyo at sa iyong bayan. Amen.


Why should we discern whom to vote? For a fruitful life, join me for another episode of Kape’t Pandasal.

As the election season draws near, we might be overwhelmed by ads, surveys and news about politics and politicians even during the pandemic. We hear people excuse themselves: “Voting is useless because nothing changes.” Some even hesitate to register in order to vote. But if we are concerned about our country and our future, we must pay attention to the election and use our votes wisely.

Why? Cheating is already being done in broad daylight. Disvalues have been normalized, like extrajudicial killings, the spread of disinformation, or the failure to manage the pandemic. But let’s ask each other: Is lying ok for politicians whose salaries come from the taxes we have worked hard for?

So the pressing question is not who is going to lead us, but more important is what are our standards for being led?

We know that we’re headed towards disaster if our situation won’t change. That is why we must demand honesty and integrity from our leaders—and rewarding their integrity with our votes. Is there a consistency between what they say and what they do? We need to raise our standards for electoral candidates. If we want leadership with integrity, then we have to stop trusting people who lie. We can change our lives by our votes.

Let us pray: Lord, enlighten us so that the people we vote for are those who love You and our country. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: