Is it good to have high expectations?

This is a transcript (Filipino and English) of the video below. Now up on my Youtube channel. Subscribe.

Mainam bang bumaling sa matatayog na pangarap? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Bumabagsak ba ang kalooban mo kung hindi mo maabot ang inaasahan mo sa iyong sarili o sa ibang tao? Hindi mo nakuha ang award na pinagsisikapan mo. Hindi umabot ang grades ng anak mo sa gusto mong marating. O, petiks petiks lang ang mga kasamahan mo sa trabaho.

Masama ba ang “high expectations” kung hindi naman ito naaabot?

Nguni’t ayon sa pananaliksik ukol sa resiliency o ang abilidad na umahon sa lahat ng bagyo sa buhay, nakakatulong ang bumaling sa matatayog na pangarap upang maging mas matatag tayo na harapin ang anumang problemang dumating.

Ano nga ba ang “high expectations”? Hindi “high expectations” ang walang puwang sa pagkakamali. O, walang binigay na isa pang pagkakataon. O, mabilisang trabaho at ginagawa. Kapag ganito ang ating panananaw sa matayog na pangarap, lagi tayong mabibigo at mawawalan ng pag-asa. Sa kabila ng tagumpay ang sangkatutak na pagkakamali, ang ilang ulit na pagkakataong ayusin ang ginagawa. Higit sa lahat, ang mabagal at masakit na pag-akyat tungo sa katuparan ng pangarap.

Samakatuwid, dapat ang “high expectations” ay ukol sa paggawa ng mga bagay na hindi ka sanay, o sa pagharap sa nanghahamon sa iyong galing. Ito din ang paulit-ulit mong sinusubukang gawin hanggang sa maging dalubhasa ka na nito. Sabi ni Thomas Edison, ang manlilikha ng light bulb, microphone, movie camera, at iba pa,

“Hindi ako nabigo. Nadiskubre ko lang ang isang libong paraan na hindi matagumpay.” Kasama rito ang pagbabanat ng buto at kung hindi na kaya, ang paghingi ng tulong sa iba.

Thomas edison

Wika ni San Pablo, “Hindi ko sinasabi na nakamtan ko na, ngunit ito ang aking ginagawa: pinagsisikapan ko ang mga hinaharap.”

Manalangin tayo: O Diyos, bigyan mo kami ng gana upang ang aming pagsisikap maging tulad Mo ay maganap na. Amen.


Is it good to have high expectations? For a fruitful life, join me for another episode of “Coffee and Prayer.”    Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer]

Do you get frustrated if you are not able to attain what you have set for yourself or others? You did not get the award you worked for. Your child did not achieve the grades you want them to attain. Your co-workers’ output is mediocre.

Is it bad to have high expectations when you cannot achieve them?

But research prove that high resiliency or the ability to be able to weather storms in life is due to high expectations. We become stronger in facing any problems we encounter.

What does it really mean to have “high expectations”? High expectations should not be no mistakes, or no second chances, or moving fast at work. If we understand it as these three, then we are bound to be frustrated or hopeless. We know that behind our success are many mistakes, numerous chances to reorder our lives. Most of all, it includes the long and arduous work towards the fulfillment of our dreams.

Therefore, high expectations should be doing things that you’ve never tried before or those that challenges our abilities. It is about the repeated trial-and-error until you’ve done it right. Thomas Edison, the great inventor of the light bulb, microphone, movie camera, etc, once said,

“I did not fail. I discovered ten thousand ways that did not work.”

Thomas edison

High expectations are about working hard and asking for help. St. Paul said, “I do not regard myself as having taken hold of it yet; but one thing I do: reaching forward to what lies ahead.”

Let us pray:  Lord, grant us the zeal to carry on with our quest for perfection as our Father is. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: