How can we become a prophet today?

This is a transcript (Filipino and English) of the video below. Now up on my Youtube channel.

Paano ba maging propeta sa panahon ngayon? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Bata pa nang tinawag ni Yahweh si Jeremias upang maging propeta sa mga Israelita bago ang pagkawasak ng Jerusalem at pagpapatapon nila sa Babylon. Nakatutok ang interes ng mga pinuno, pari, at tao sa pulitika. At dahil kailangan nilang magbigay ng buwis dahil nasasakupan sila ng Babylon, nais nilang magrebelde dito sa tulong ng mga taga-Ehipto. Sa gitna ng ganitong gulo, nakalimutan nila ang Diyos. Kaya nagbabala si Jeremias na kung ipagpapatuloy nila ang paglimot sa Diyos, isang malaking delubyo ang darating. At tama siya: naging sanhi ito ng pagkawasak ng Jerusalem at ang pagpapatapon nila sa Babylon.

Mulat na mulat ang isang propeta sa kasalukuyang mga pangyayari, nguni’t nakikita rin niya na hindi nagtatapos ang lahat sa karumaldumal. Nakikita niya na maaaring meron tayong magagawa kung makikilahok tayo sa Diyos tungo sa isang mapagmahal at maayos na komunidad. Isa na rito kung boboto tayo sa darating na eleksiyon. Wika ni Walter Brueggemann,

[Being a prophet] “means to identify with some clarity and boldness the kinds of political economic practices that contradict the purposes of God, and if they contradict God’s purpose, they will come to no good end.”

Walter Brueggemann

Nababakasan ng isang propeta ang kapahamakan kung hindi natin aalagaan ang ating kapaligiran, ang buhay at kapakanan ng lahat ng tao at hindi ang iilan lang. At dahil dito, makikita natin kay Jeremias ang tapang na kinakailangan upang masabi ito sa lahat, kahit maraming sasalungat sa kanya. Higit sa lahat, tinitiyak sa atin ng isang propeta na totoong gumagalaw ang Diyos sa gitna ng kadiliman sa buhay natin ngayon. Kaya ba natin maging propeta kahit sa social media man lang? Sana oo!

Manalangin tayo: O Diyos, bigyan mo kami ng lakas ng loob magsalita sa anumang salungat sa iyong hangarin para sa aming lahat. Amen.


How can we become today’s prophet? For a fruitful life, join me for another episode of “Coffee and Prayer.”   Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer]

At a young age, Yahweh called Jeremiah to be a prophet to the Israelites before the Fall of Jerusalem and the Babylonian exile. The leaders, priests and people were more interested in politics. Since they need to pay the temple tax since they were under Babylon, they were contemplating on rebelling with the Egyptians. In the middle of this chaos, they forgot Yahweh. Jeremiah warned them that if there were to continue forgetting God, a great disaster will occur. And he was right: it resulted to the Destruction of Jerusalem and their exile to Babylon.

A prophet is very much aware of the current situation, however, he also knows that it should not end in disaster. He sees that we can change it if we are to participate with God towards a loving and orderly community. We can, for example, vote in the coming elections. Walter Brueggemann said, that

[Being a prophet] “means to identify with some clarity and boldness the kinds of political economic practices that contradict the purposes of God, and if they contradict God’s purpose, they will come to no good end.”

Walter Brueggemann

The prophet can see disaster if we do not care for the environment, for the preservation of the life of all, and not just of some. Like Jeremiah, we need to take up courage to speak out to everyone, even if it will result in disagreement. Moreover, the prophet assures us that God is working in the midst of the darkness in our lives today. Can we be a prophet even in social media? I hope so!

Let us pray: O Lord, grant us the courage to speak out against anything contrary to your purposes for us all. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: