Do you want to be better steadily?

This is a transcript of the video below, both in Filipino and English (subtitles). This video is published on my Youtube channel. Please subscribe.

Gusto mo bang maging magaling na tao? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Dahil online na ang lahat, malaki ang hamon ng pagbabago sa ating sarili, sa ating pamumuhay at sa ating mga kanya-kaniyang trabaho. Nguni’t marami pa rin ang hindi umuunlad dahil nilalabanan ang hamon na matuto. Narinig niyo ba ito, “Hindi kasi ako techie,” “Hindi kasi ako sanay,” “Ang hirap naman niyan!” Ibig sabihin, tumigil na siyang sumulong tungo sa mas epektibong paraang gampanan ang trabaho online. Kailangang buksan natin ang ating mga puso upang matuto at masanay sa mga pagbabago.

Unang-una, tandaan na hindi hantungan ang ating mga layunin. Our goals are not our destinations. Kapag naabot na natin ang ating layunin, panibagong pangarap naman ang dapat isulong.

Tumutubo ka kung berde ka, nguni’t kung hinog ka na, mabubulok ka na.

Huwag magbabad sa tagumpay. Kung ang tingin mo malaki ang nagawa mo kahapon, wala ka masyadong nagagawa sa ngayon. Itapon din sa basurahan ang anumang kayabangan. Kung gusto nating matuto, kailangan nating tanggapin na marami tayong hindi alam.

Tingnan natin kung paano natin hinaharap o tinatalikuran ang ating mga pagkakamali. Kung lagi tayong defensive, o hindi natin matanggap ang negative feedback, alam na this: sarado kang matuto muli. Try something new that would challenge your thoughts, emotions and work. Marahil, panibagong kinagigiliwang libangan? Matuto sa larangan ng iyong interes. Natuto po akong mag-edit ng video na ito gamit lamang ang Youtube.

Manalangin tayo: O Diyos, nawa’y hindi kami magsawang umunlad hangga’t hindi namin makamtan ang kaganapan ng buhay bilang iyong mga anak. Amen.


Do you want to be better steadily? For a fruitful life, join me in another episode of “Coffee and Prayer.”    Kape’t Pandasal [Coffee and Prayer].

Because everything is online, there is a great challenge to change ourselves, our lifestyle, and each of our works. However, there are still others who are not improving because they resist the challenge to learn. Have you heard these comments? “I am not a techie.” “I am not used to it.” “That is so difficult!” In other words, they have ceased to move towards the most effective way to do their responsibilities online. We need to open our hearts to learn and to be at home with change.

First, remember that goals are not destinations… Once we have achieved them, we should pursue another dream.

When you’re green, you’re still growing; but when you’re ripe, you begin rotting.

Beat your success. If you think that your past success has been big, you’re not doing great today. Trash your pride. If you need to learn, you need to accept that there are things we don’t know.

Let’s observe how we face or deny our mistakes. If you are always defensive, or you cannot receive negative feedback, then you know that you are closed from learning again. Try something new that would challenge your thoughts, emotions and your work. Perhaps, a new hobby? Expand your interest. I learned how to edit videos from Youtube.

Let us pray: O Lord, may we never cease to become better until we become who you desire us to be as your children. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: