How do you find meaning in your life?

This is a transcription of the video below:

Paano ba natin mahahanap ang kahulugan sa buhay? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Pakiramdam mo ba na nawawalan ka na ng direksiyon sa buhay? O nagkakalat ka na? O hindi ka na masaya sa mga nangyayari sa iyong buhay? Kung gayon, kailangan nating pagmuni-munihan ang pinahahalagahan o core values sa ating buhay. Ang ating “core values” ang nagbibigay ng motibasyon at guia sa ating mga desisyon. Ang pamumuhay na may kahulugan at layunin sa buhay ay tinatawag na “living intentionally.”

Kapag tumutugma ang ating ugali at pinahahalagahan, malamang magiging kuntento tayo sa ating buhay. Magkakaiba ang antas ng ating pinahahalagahan, dahil impluwensiya ito ng ating mga karanasan. Halimbawa, ano ang mas importente sa iyo: pamilya, kaibigan, personal development, career, lovelife, o pananampalataya? Mahalagang ibuod ito sa isang “mission statement.”

Noong 2014, sa ika-limang SONA ng dati nating pangulong si Noynoy Aquino, binanggit niya ang tatlong “mission statements” na mahalaga sa kanya bilang pangulo. Wika niya,

“Hangga’t nagsisilbi tayong lakas sa isa’t isa, patuloy nating mapapatunayan na, “the Filipino is worth dying for,’ ‘the Filipino is worth living for,’ at ‘the Filipino is definitely worth fighting for.’”

President benigno aquino III

Itong mga salitang ito ang isinabuhay ng kanyang ama, ina, at pinakahuli, isinabuhay niya bilang Presidente ng Pilipinas. Kayo po, paano niyo gustong maalala ng mga tao? Nawa’y ang alaala na iyon ay alaala ng iyong pinakamahalagang values ng iyong buhay.

Manalangin tayo: “O Panginoon, tulutan mo kaming itugma ang aming ugali’t pinahahalagahan sa buhay. Amen.


How do you find meaning in your life? For a fruitful life, join me for another episode of “Coffee and Prayer” (Kape’t Pandasal).

Do you feel lost or directionless? Or scatterbrained? Or unhappy with how your life is playing out? Let’s start thinking about your core values. Your core values motivate you and guide your decisions. To live a life full of meaning and purpose is referred to as “living intentionally.” 

When the way you behave matches your values, you’re likely to feel satisfied with life. Your values are unique to you, because they are influenced by your life experiences. For example, what matters to you the most: family, friends, personal development, career, love-life, or faith? It is important to summarize one’s life with a “mission statement.”

In 2014, the 5th State of the Nation Address of our former president, Noynoy Aquino III, he mentioned three mission statements that were important to him as our president. He said:

“Until we serve as each other’s strengths, we will prove that “the Filipino is worth dying for,’ ‘the Filipino is worth living for,’ at ‘the Filipino is definitely worth fighting for.’”

President benigno aquino III

These words were lived by his father (Senator Ninoy Aquino), his mother (Pres. Cory Aquino), and him as President of the Philippines. How about you? How do you people to remember you by? We hope that those memories reflect the values that characterized your life.

Let us pray: “O Lord, grant that our behavior and values align in our lives. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: