How do we embody values?

This is a transcription of the video below: both in Filipino and English.

Pangatawanan ang pinahahalagahan. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Kamakailan lamang sumikat ang BTS meals ng McDonald’s. Akala ko may “added value” ito: hindi lang McNuggets ang kasama sa order ko, kundi mapupunta ang kikitain sa isang beneficiary na mismong pinili ng sikat na Kpop band na BTS. Ngunit ayon sa McDonald’s, isa itong marketing strategy. Binibenta nila ang tunay na inoorder ng mga celebrity tulad nina Travis Scott, J. Balvin, Michael Jordan (maalala mo ba ang McJordan burger?), atpb. Dahil ang McDo ang binibili ng mga sikat, pinapatunayan nito na pinangangatawanan nila ang pinahahalagahan ng kumpanya: ang kalidad ng produkto.

Pinangangatawanan ba natin ang ating pananampalataya sa ating pinipili araw-araw? Sa pagpapalago ng halaga o values development, nagsisimula ito sa isang abot-tanaw. Nakikita natin sa ating mga magulang, kaibigan, lipunan o kultura ang pinahahalagahan nila kaya naitatanim ito sa ating isip. Kapag dumarating tayo sa oras ng pagpipili kung ano ang masama at mabuti, pinapaloob na natin ang puso sa abot-dama. Kapag may alitan, halimbawa, umiiral sa dapat nating gawin ang ating isip at nararamdaman, dahil nakasalalay dito ang ating mahalagang ugnayan tulad ng pagkakapamilya’t pagkakaibigan.

Bilang abot-kaya, pinangangatawanan na natin ang halagang ito sa isip, puso at gawa. Pinangangatawan mo na ang iyong laging pinipili. Maririnig mo ito bilang pantukoy sa iyo, “Mabait talaga iyan. Tutulungan ka niyan sa abot ng kanyang makakaya.” Nagiging huwaran ka ng halagang iyong sinasabuhay. Wika ni Hesus, “Kinukuha ba ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng higaan; hindi baga upang ilagay sa ilawan?” Tulad ng BTS meal sa kumpanya ng McDo, maituturo ka ba bilang huwaran at ilaw sa kahalagahan ng pananampalataya?

Manalangin tayo: Bilang ilaw ng aming buhay, O Diyos, liwanagan mo ang aming buhay upang maliwanagan rin namin ang buhay ng iba. Amen.


Embody your values. For a fruitful life, join me for another episode of “Coffee and Prayer.”

A few weeks ago, McDonald’s BTS meals have been popular. I thought the product has an “added value.” Not only will I get McNuggets, but I thought that the proceeds will go to a beneficiary personally chosen by the Kpop band, BTS. According to McDonald’s however, it is a marketing strategy. They are selling celebrity orders such as those of Travis Scott, J. Balvin and Michael Jordan. Do you remember the McJordan burger of yore? As their go-to-food of choice, they prove to us that McDonald lives up to its promise to us: the quality of their products.

Do we also embody our faith in the daily choices that we make? Values development starts with inculcation. Through the example of their lives, parents, friends, society, and culture instill values on children. As they grow, children begin to choose right from wrong. Choosing now involves their heart. In misunderstandings, for example, their response will involve their thoughts and feelings, because their choice of action determines the state of their important relationships such as those of their families and friends.

Constant choosing the value further helps us embody them. You will know this because others will describe you as “a kind and helpful person.” You become the value you embody. Jesus said, “Do you bring in a lamp to put it under a bed? Instead, don’t you put it on its stand?” Like the BTS meal of McDonald’s, can people refer to you as the example of faith-life?

Let us pray: As the Light of the world, O Lord, light our way so that we may enlighten others. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: