Why It’s Not All About Us; it’s also God’s

This is a transcript of the video below.

Naging plantito o plantita ka ba ngayong pandemiya? Merong tinuturo ang Diyos sa atin. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Merong nagbigay sa akin ng pothos mga ilang buwan na ang nakalipas. Alam niyo bang dinidiligan ko ito ng tirang kape o diluted coffee. Nakakatulong ang nitrogen sa mga tanim, lalo na sa paglago ng mga dahon at pampatibay ng mga tangkay. Bagaman nabibigyan ko ito ng sapat na atensiyon, tama ang sinabi ng Panginoong Hesus ukol sa magsasaka:

“Matulog man siya kung gabi o magbantay kung araw, ang binhi ay sumisibol at lumalaki nang di niya nalalaman kung paano. Sa ganang kanya ang lupa ay talagang nagbubunga.”

Mark 4: 27-28

Ganito ang ating buhay. May mga bagay na wala sa ating kamay. Kahit meron tayong naaambag, tulad ng paghahasik ng butil, hindi maaaring madaliin ng magsasaka ang pagtubo ng kaniyang ipinunla. Hindi maaaring bilisan ang paglaki ng ating mga anak, madaliin ang pag-aaral, o tuparin ang ating pangarap. Nakakatulong ang pasensiya, paghihintay at pagrespeto sa proseso ng buhay. Itong natural na proseso ang karanasan natin ng paglikha ng Diyos araw-araw.

Walang makakapigil sa Diyos!

Tulad ng aking pothos, patuloy ang paglago nito habang ako’y nahihimbing. Sa aking pagising, namamangha na lamang ako sa bagong usbong nito. Hindi natin namamalayan ang ginagawa ng Diyos sa atin, nguni’t matiyaga Siyang gumagalaw sa ating buhay. Kaya kahit napakadilim ng ating sitwasyon, magandang isipin na may katapusan rin ito. Basta tuloy ang ating pakikibaka para sa kabutihan, ang Diyos ang siguradong matatagpuan. Kahit gaano katigas ang kalsada, mabibitak pa rin ito ng anumang lumalaking ugat. Huwag sanang mawalan tayo ng pag-asa.

Manalangin tayo: O Diyos, liwanagan mo po kami sa itinuturo ng kalikasan sa amin ukol sa Iyo at sa aming buhay. Amen.


Have you been a plant parent in this pandemic? God has something to teach us. For a fruitful life, join me for “Coffee and Prayer.”

I received a pothos as a gift a few months ago. I religiously water it with leftover diluted coffee. Nitrogen in coffee speeds leaf growth and strengthens branches. Though I gave it proper attention, what Jesus said about the farmer is true:

“As I sleep and rise, the seed would sprout and grow, [I] know not how. Of its own accord, the land yields fruit.”

Mark 4: 27-28

Such is our life. There are things that is not within our control. Though we can contribute to nature, such as sowing seeds, the farmer cannot speed up the growth of his plants. Likewise, we cannot accelerate the growth of children, finish our studies quickly, or hasten the fulfillment of our dreams. Patience, waiting, respect for life processes help us. These natural processes are our experiences of God who is continually creating and working in us daily.

Nothing can stop God! Like my pothos, God’s work is constant even if I sleep. When I rise in the morning, it is awesome to see new growth. God’s work is imperceptible. We do not notice God continually laboring in our lives. That is why in our darkest hours, it is reasonable to believe that there is an end to our suffering. As we struggle for what is good, we are assured to meet God at the end of the road. Growing tree roots can always break a concrete road. We should not lose hope.

Let us pray. O Lord, enlighten us through nature’s lessons. May we know more about You and the truth of lives. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: