How To Teach Your Heart for Authentic Service

This is a transcription of the video below. Head to my Youtube channel!

Paano turuan ang puso ng tunay na paglilingkod? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Nandito po ako ngayon sa Malita, Davao Occidental kung saan nakatira ang mga Tagakulo, isa sa mga katutubong naninirahan sa Mindanao.

Itinayo namin dito ang isang internet facility via satellite upang hindi sila pagsasamantalahan ng mga malalaking kumpanya. Sa pamamagitan nitong gamit, matutulungan ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral, ang mga guro sa pagpapabuti ng kanilang indigenous curriculum, at ang buong komunidad sa ano pa mang nangangailangan ng internet.

Nagsisimula ito sa isang social preparation. Pinakikinggan namin ang mga pangangailangan ng mga Tagakulo upang makita kung makakatulong ang aming gagawin. Pinaguusapan ang magiging epekto nito sa buong komunidad. / Madalas ang iniisip nating tulong ang hindi nila kailangan. Hindi natin dapat igiit ang ating kultura sa kanilang buhay. /

Kaakibat sa pagtulong ang abala, at sa iba, panganib. Maglalaan ka ng oras at pera. Magsisikap ka at maghihirap. Dahil kakaulan pa lamang, kailangan naming tawirin ang umaapaw na ilog para makarating dito. At higit sa lahat, gawin mo ang iyong pinangakong tulong. Sabi nga ng Nike: “Just do it.”

Interview: Helbert Pama: “Technology will greatly help us in our teaching. We will no longer find it difficult to develop learning modules for our students, because we now have internet access. We can also share our culture to others. We should not be ashamed of our culture. Rather, we should celebrate it. Culture is God’s gift.”

Nangagaling sa puso ang tunay na paglilingkod. Hindi mo kailangang kumbinsihin o pilitin. Meron kang pagkukusa. A great leader sees the need, seizes the opportunity, and serves without expecting anything in return.

Manalangin tayo: O Diyos, turuan mo kaming maging bukaspalad sa kapwa naming nangangailangan. Amen.

English Translation:

How to teach your heart for authentic service? For a fruitful life, join me for “Coffee and Prayer.”

I am now in Malita, Davao Occidental where the Tagakaulo tribe lives. The Tagakaulo is one of the many indigenous peoples of Mindanao. We have established an internet facility via satellite so that major telcos will not take advantage of them. The internet facility will aid the Tagakulo pupils in their studies, the teachers in developing their indigenous curriculum, and the whole community’s connectivity needs.

Helping them begins with a social preparation. We listen to their needs so that we would know whether we can help them or not. We talk about the effect of the facility on the community’s life. Sometimes the help that we extend to them is not what they actually need. We should not impose our culture on theirs.

Risks and inconvenience are part of service. It will require your time and money. It will demand effort and sacrifice. For example, due to heavy rains, we need to cross an overflowing river to reach this place. Finally, service is the fulfillment of our promise assistance. Nike says, “Just do it.”

True service comes from the heart. It will not require convincing or coercion. It is wrought by one’s initiative. A great leader sees the need, seizes the opportunity, and serves without expecting anything in return.

Let us pray: O Lord, teach us to be generous to people who need our help. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: