Saan Nakatingala Ang Iyong Mga Mata?

This is a transcription of the video below:

Tulad ng pagtingin natin sa mga eroplanong lumilipad dito sa Mati, Davao Oriental, saan nakatingala ang iyong mga mata? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

May kuwento sa Mga Bilang sa Lumang Tipan (Numbers 21: 4-9) ukol sa mga Israelita habang naglalakbay sila sa ilang. Nainip sila at nagsalita laban sa Diyos. Dahil dito, nagpadala ang Diyos ng mga ahas na ikinamatay ng karamihan. Humingi ng tawad ang bayan kaya iniutos kay Moises ang gumawa ng isang tansong ahas na nakalagay sa isang tulos. Ang sinumang tumingala sa tansong ahas ay gumaling.

Ginamit ni San Juan ang kuwentong ito upang ipaliwanag si Hesus. Wika niya,

“At kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, gayon din dapat itaas ang Anak ng Tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkamit ng buhay na walang hanggan.”

John 3:14-15

Ang salitang, “itinaas” o “hupsuon” sa Griyego ay ginamit sa dalawang bagay ukol kay Hesus: Itinaas si Hesus sa Krus, at itinaas si Hesus sa kaluwalhatian. Magkaugnay ang dalawa at hindi maaaring paghiwalayin.

Walang kaluwalhatian kung walang krus; at walang kahulugan ang krus, kung walang kaluwalhatian.

Simple lamang ito sa buhay. Ang graduation, halimbawa, ay may dalawang mukha: nasasalamin ang pinagdaanang hirap sa masayang mukha ng mga nasipagtapos; at gayon din sa mukha ng mga magulang na nagsikap makatapos ang kanilang anak.

Kaya ibaling natin ang ating mga mata sa krus at kaluwalhatian ni Kristo, dahil sa dalawang ito iniligtas niya tayo.

Manalangin po tayo: O Diyos, tanglawan mo sana ang aming mga puso upang laging Ikaw ang aming tinitingala, ang nakalulugod sa iyo ang iniisip, at ang katapatan sa iyo ang isinasabuhay. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: