Ayusin ang Kapaligiran upang maging maayos ang kalooban

Note: I received many questions about how to live the faith practically, in a day-to-day basis. If our faith life permeates all aspects of our lives, and not just compartmentally like Sundays, then those in my social media wanted to know how to look at practices and habits in the perspective of faith. This is post #2.

Masdan po natin ang ating kapaligiran. Kung nasa bahay ka, ang kuwarto; o kung nasa trabaho ka, ang iyong mesa. Malamang ang mga may magugulong kuwarto o mesa ang mga taong magulo din ang isip, o hindi makapag-focus sa kailangang gawain. Ang pagsasanay sa ating mga anak na ayusin ang kanilang mga kalat, at ituwid ang kanilang mga kagamitan ay hindi lamang alang-alang sa kaayusan, kundi para rin ito sa malinaw na kaisipan.

Ang bawat pagwawalis ay paglilinis ng mga dumi sa ating isip. 

Hindi magandang masanay sa kalat at dumi. Kapag punong-puno ng plastic ang ating mga dagat, naiinis tayo; iniiwasan natin ang mga maruruming mga lugar dahil nababagabag tayo at hindi mapayapa ang ating kalooban.

Nguni’t kung simulan nating itapon sa tamang basurahan ang ating mga kalat, o tanggalin (at iwasan nang gamitin) ang mga single-use plastic na nakalutang sa dagat, ang bawat malinis na tanawin ang maghahatid ng ligaya sa ating buhay.

Manalangin tayo: Ang kapaligirang inatas mong alagaan namin, O Panginoon, nawa’y hindi namin lapastanganin, alang-alang sa aming mapayapang kinabukasan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: