Itulog mo muna iyan!

Sa mga misa ng Simbanggabi maririnig natin ang kuwento San Jose. Nagbalak si Jose na hiwalayan at hindi tanggapin ang pagiging ama ng nasa sinapupunan ni Maria.

Hindi nakapagtataka ito; maiintindihan natin ang sitwasyon ni Jose. Ngunit ang kaniyang binabalak ay maaaring tama sa ating pagtingin, ngunit hindi tuwid sa mata ng Diyos. Kasama at mahalaga si Jose sa plano ng kaligtasan ng Panginoon, at walang makakahadlang nito.

Kaya itinuwid ng Panginoon ang hangarin ni Jose sa pamamagitan ng isang panaginip. Sa Lumang Tipan naman ang isa pang Jose. Iniligtas ng Panginoon ang pamilya ni Jakob o Israel sa taggutom; Binuhay at pinarami ng Panginoon ang lipi ni Jakob sa Ehipto; sa paraan ng panaginip ni Jose bilang gobernador ng Ehipto. Dahil sa panaginip, naliwanagan ang dalawang Jose sa Luma at Bagong Tipan.

Mahirap matagpuan ang pinakarurok ng ating mga puso sa magulong mundo natin ngayon. Hindi dahil wala tayong hinahangad, kundi dahil marami tayong gustong mangyari sa buhay.

May kasabihan na “itulog mo muna iyan” para maliwanagan ka. Kailangan natin ng katahimikan para maliwanagan.

Manalangin tayo: Hinihiling namin, Panginoon, na makarating sana sa iyong harapan ang aming pagsamo. Loobin mong makiisa kami sa pagkakatawang-tao ng iyong Anak sa pamamagitan ng aming mga nasa at gawa. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: