Si Aling Elepante

May kuwento ako na galing sa mga Masai sa Africa. Bitbit ni Aling Elepante ang isang malaking garapon ng pulot-pukyutan sa kanyang likod nang makasalubong niya si Kong Kuneho na gustong tumawid sa ilog. “Sakay ka sa aking likod,” sabi ni Aling Elepante. At agad-agad nitong inakyat ang kanyang likod.

Habang tumatawid sila sa ilog, nakita ni Kong Kuneho ang pulut-pukyutan at inubos niya ito. Upang hindi mahalata, humiling si Kong Kuneho ng mga batong-ilog. Paglalaruan daw niya ito pagkatawid. Ngunit inilagay ni Kong ang mga bato sa garapon. Nang makatawid, nasagi ang buntot ni Kong at naputol ito. Agad-agad itong pumunta sa kanyang mga kaibigan na ang wika, “tanggalin ninyo ang inyong mga buntot dahil kakainin kayo ng isang elepante kung di ninyo ito gagawin!” Naniwala ang mga kuneho kaya tinanggal nila ang kanilang buntot.

Nang madiskubre ni Aling Elepante ang ginawa ni Kong Kuneho, hinanap niya ito sa kanyang tinitirhan, “Nasaan ang kunehong walang buntot!” Sa kasawing-palad, walang buntot ang lahat ng kuneho!

Mga kapamilya, marami ang manlilinlang na nagmumukhang inosente. Maaari din tayong maging wais, sa gitna ng ating pakikipag-kapwa.

Manalangin tayo, “O Diyos ng Katotohanan, talasan mo ang aming mga pag-iisip sa gitna ng mga kasinungalingan nararanasan namin sa gobyerno at sa internet. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: