Bakit hindi dapat nating inuugali ang pagbibilang?

May nakasama ka na bang laging nagbibilang ng trabaho? Sa bawat kuwenta, dapat may bayad? Laging nagtatanong, “Ano ang makukuha ko diyan?” Hindi maka-Diyos ang ganitong kultura. Ito ang attitude na pinagmumulan ng lahat ng pangungurakot at kasakiman.

Hindi tayo naririto upang gamitin lamang ang mundo para sa ating sarili, bilang pagkukunan ng makakain o ikabubuhay.

Nilikha tayo ng Diyos upang may maiaambag tayo sa mundo. Wika ng Diyos, ayon kay Propeta Jeremias, “Bago ka man ipinanganak, pinili na kita para sa isang espesyal na tungkulin.” At ang tungkuling ito ang gumawa ng mabuti ayon sa mga kakayahang binigay ng Diyos sa atin.

Iniligtas tayo ng Diyos upang gampanan ang tungkulin natin sa mundo. Sabi ni San Pablo: “Dahil kinahabagan tayo ng Diyos, paglingkuran natin Siya.”

Nang gumaling ang biyenan ni San Pedro, bumangon siya upang paglingkuran si Jesus. Laging nais maglingkod ang pusong iniligtas.

Mga kapamilya, ano ang special assignment mo sa mundo? Ano ang maiaambag mo sa kabutihan ng sanlibutan?

Manalangin tayo: Panginoong turuan mo kaming sumunod sa Iyong kalooban upang makapag-alay kami ng angkop na handog. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: