May buwisit ba sa iyong buhay?

Mga pabigat  ba sa iyong buhay ang mga taong nakaka-inis, nakaka-frustrate, nakaka-buwisit? May iilang taong ginawa ka na nilang araw-araw na pulutan sa kanilang panlalait. Sila minsan ang pinagmumulan ng ating pagkakasala o pagkakamali.

Nguni’t sila rin ang mga taong kasama mo sa pananampalataya: kapwa-Katoliko o Kristiyano?

Mahirap matutong magmahal nang wagas lalo na sa mga taong buwisit sa buhay. Taliwas daw ito sa ating natural na pagkamakasarili. Nguni’t inuutos ng Diyos ang magmahal, kahit ito’y habang-buhay na pinag-aaralan.

Ayon kay San Pedro: “Magpakita ng espesyal na pag-ibig sa anak ng Diyos.” Bakit? Dahil nais ng Diyos na makilala tayo sa ating taus-puso at wagas na pag-ibig sa isa’t isa.

Sabi ni Hesus, “Sa ganito makikilala ng madla na kayo ay aking mga alagad, kung mag-iibigan kayo.”

Dahil dito, mahirap matutong magmahal nang mag-isa. Ang mga taong nakaka-irita ang tumutulong at sumusubok sa lalim ng ating pagmamahal.

Manalangin tayo. O Panginoong Hesus, maging mahinahon at makatuwiran kaming nagsisikap maging mapagmahal, na sa bawat sigalot, ay magsikap kaming humanap ng lunas batay sa kapayapaan at pagdadamayan. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s