On Keeping Promises: Ang Mensahe ng Adbiento

Sa panahon ng Adviento, o paghahanda sa Pasko ng Pagsilang ng Mesias, laging binabalikan ang pangako ng Panginoon sa atin. Sa buong lumang tipan, inuulit-ulit ng Panginoon ang kanyang pangakong magpapadala ng tagapagligtas upang maiaahon tayo sa ating mga kasalanan. Ang Pasko ang siyang katuparan ng kanyang mga pangako.

 

Sabi nga ng marami, “promises are meant to be broken.” Subalit, hindi ito ang tingin ng Kristiyano. Ang tunay na nagsasabuhay ng turo ng Diyos, hindi nagbibitiw ng salita na hindi naman isasakatuparan. Tulad ng Diyos, hindi niya ipapako ang kanyang mga pangako sa atin. Ito ang dahilan kung bakit nagtitiwala tayo sa kanyang mga Salita.

 

Wika ni Hannah Arendt, ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa pangako ng Panginoon kay Abraham; at ang ating maayos na pamumuhay ay nakabatay sa maraming pangakong nakasulat sa ating Saligang Batas at sa mga kontratang pinapasukan nating lahat. Tulad ng Diyos, nangangako ang gobyerno na aalagaan ang ating karapatan. At tulad ng pangako ng Diyos na mamahalin Niya tayo magpakailan man, ang bawat pumipirma sa kontrato ng kasal, nangangakong tutuparin niya ito hanggang kamatayan. Magkakagulo kapag ang mga binitiwang mga salita ay hindi natin ginagalang. Manalangin tayo: Ama naming makapangyarihan, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ni Kristo. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: