On Progress: Pinagbabawal Ba ng Diyos na Yumaman Tayo?

 

May tanong ako sa inyo: Pinagbabawal ba ng Diyos na yumaman tayo? Upang sundin si Hesus, wika Niya, ipamigay natin ang lahat ng ating kayamanan sa mga mahihirap upang matagpuan natin ang buhay na walang hanggan. Ngunit hinahamon tayo ng Diyos na umunlad sa buhay sa pamamagitan ng pagpapalago ng ating mga kakayahan.

 

Sa talinghaga ng mga talento, binigyan ng malaking posisyon ang tagapangalaga na napalaki ang tubo sa iniwanang pera ng kanyang amo bilang parangal sa kanyang kagalingan.

Ang taong mahusay ang siyang yumayaman at nagiging matiwasay ang buhay. Dahil dito, maaaninag natin na isang maka-Diyos ang pag-unlad at paglago sa buhay.

 

Ngunit pinapaalalahanan tayo na huwag kumapit sa mga materyal na bagay na resulta lamang ng ating mga kakayahan. Huwag kakalimutan na ang buhay ay hiram lamang sa Diyos. At dahil hindi ito atin, pinapagamit sa atin ang biyayang ito hangga’t sa ating makakaya, para mapaglingkuran ang kapwa.

Manalangin tayo: Manalangin tayo: Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaliligayang Ikaw ay paglingkuran namin. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: