Halalan: Paghahanda Bago Pumunta sa Presinto

Marahil naghahanda na po kayong pumunta sa iyong mga sariling presinto sa araw ng halalan. Bago tayo pumaroon, higit na mahalaga ang tunay na paghahanda bago pumaroon. Kailangang huwag padalos-dalos sa pagdedesisyon kung sino ang iboboto sa eleksyon. Sa ngayon ay pawang mga pangako pa lamang ang maririnig sa lahat ng mga kandidato sa eleksyon. Maririnig natin ito sa kanilang nakaraang mga debate, kampanya atpb.

Mahalagang maging mapanuri at laging makinig sa mga pahayag ng mga kandidato at limiin kung sinsero ang mga ito.

Sa ating mga botante, lagi nating pag-aralan ang mga sinasabi ng mga kandidato. Bago tayo pumunta doon, mas maganda kung mayroon na tayong listahan sa ating mga piling-piling kandidato.

Pagdasalan din natin ang mga ito; sila ba ang pipiliin din ng Diyos upang mamuno sa atin?

Sana, tayo’y bumoboto hindi dahil sa popular ang kandidato kundi naniniwala tayo na may magagawa siya para sa ating bansa. Tandaan natin na kapag tayo’y bumoto, hindi lang tayo bumoboto para sa sarili lang natin.

Manalangin tayo upang hingin ang Espiritu Santo na liwanagan ang ating mga puso’t isipan sa halalang ito.

“Pagpalain mo kami, O Panginoon, sa aming pagninilay-nilay sa araw ng eleksiyon. Idinadalangin namin, na ang aming pamumuhay ay maging saksi sa katotohanang kami’y iyong mga anak, alang-alang kay Cristong aming Panginoon. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: