Hanapin ang Direksyon ng Ating Buhay

Mahalaga ang ating mga pangarap. Nagbibigay ito ng kahulugan, direksyon at kaayusan sa ating buhay. Mas maayos ang paglalakbay sa buhay kung alam natin kung saan tayo tutungo. Kung dumating ang panahong nagsasanga-sanga ang landasin, ang ating pinakamalalim na mithiin ang gagabay sa ating paglalakbay sa buhay. Bilang mga manlalakbay sa mundong ito, piliin natin ang landas na pinakamainam upang makarating sa ating patutunguhan.

May pinanggagalingan ang lahat ng naglalakbay. Sa bibliya, nangagaling sa pagkabilanggo sa bayan ng Babylonia ang mithiin ng kaligtasan ng bayang Israel. Wika ng Panginoon, dito sila “itinapon” dahil sinuway nila ang kalooban ng Diyos. Kakabit ng pangarap na bumalik sa sariling lupa ang alaala ng kanilang paninirahan sa dayuhang bayan ng Ehipto. Ito ang karanasan ng Israel sa panahon ni Jose at Moises sa lumang tipan. Nagkaroon ng kahulugan lamang ang kanilang makasaysayang paglalakbay dahil sa iisang pangarap: mabuhay sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila.

May pinatutunguhan ang lahat ng manlalakbay. Ang pangako ng Panginoon na namumutawi sa bibig ng mga propeta sa Israel ang nagsilbing butil ng pag-asa. Ang pangako ang siyang simula ng pag-ahon sa kanilang pagkalugmok. Dahil sa pangakong pasisibulin sa lipi ni David ang isang Manliligtas, nagkaroon muli ng bagong buhay at pag-asa ang bayang Israel. Pababalikin sila muli ng Panginoon sa Jerusalem at muling magiging magiting ang kanilang bayan tulad ng panahon ni Haring David. Para sa bayang Israel, gumagawa na ng paraan ang Diyos, at ang unang hakbang Niya ang kanyang binitiwang mga salita. Kumbaga, binuhay muli ng Panginoon ang kanilang mga mithiin: pwede na muling mangarap! Balikan natin ang ating pinanggalingan, at magdasal, na nawa’y hindi mawawala ang ating pangarap sa ating buhay paglalakbay!

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: